We zijn in oorlog

25

Het is een harde uitspraak van onze premier, een uitspraak met grote gevolgen, omdat die uitgaat van een kloof tussen WIJ en ZIJ, tussen wij en onze vijanden. Het is een weergave van het egocentrische denken van Europa, zoals we dat zagen na de Tweede Wereldoorlog. Het Hitler-regiem was de andere kant van het WIJ, de leiders werden veroordeeld en kregen de doodstraf.

Het tegengaan van het onrecht, de groeiende kloof tussen rijke en arme landen, is niet alleen een taak van de politiek.

In Afrika denkt men anders. In de Ubuntu-cultuur gaat men niet uit van de tegenstelling WIJ-ZIJ, maar van het WIJ waar iedereen toe behoort, ook de tegenstanders. Toen Mandela president werd en een einde maakte aan de apartheid, streefde hij naar verzoening in plaats van bestraffing van zijn politieke tegenstanders. Ook de blanken van de apartheid waren in principe geen vijand, ook zij behoorden tot het WIJ.

Het terrorisme is zeker niet goed te praten en waakzaamheid is noodzakelijk. Wel vraag ik me af waardoor mensen terroristen worden. Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt . Ze worden haatdragend door hun ervaring van frustraties of diepgaand onrecht. Vooral het onrecht van de rijke landen die hun macht misbruiken om arme landen uit te buiten, vergroot de kloof tussen arm en rijk. Een dijkbreuk van vluchtelingen was niet meer tegen te houden.

Veel mensen denken dat de islam de bron is van het geweld. Maar elke godsdienst kan misbruikt worden door de macht. Ook de christenen hebben wreedheden begaan tijdens de kruistochten en de inquisitietijd, maar daarmee is de godsdienst als zodanig nog niet onmenselijk. De IS is islamitisch maar de islam kent ook het soefisme dat door en door menselijk is. Het is daarom onjuist de islam de schuld van het geweld te geven.

Het tegengaan van het onrecht, de groeiende kloof tussen rijke en arme landen, is niet alleen een taak van de politiek. Wij zelf zijn ook verantwoordelijk. De slachtoffers van het onrecht zijn onze medemensen van vlees en bloed, mensen met idealen en menselijke gevoelens. We kunnen ze niet laten verdrinken en uithongeren, terwijl wij zelf met een overvloed aan voedsel leven die we voor een groot deel weggooien. Onmenselijkheid tegenover deze slachtoffers in nood maakt ons zelf ook onmenselijk en mede schuldig aan de ramp. Het is inderdaad oorlog, maar geen oorlog tegen mensen maar een oorlog tegen het onrecht.

De politiek kan geen uitweg bieden als het volk, ieder van ons, niet ook bijdraagt naar eigen vermogen. De vluchtelingen hebben vooral aandacht nodig, een bemoedigend en warm gastvrij gebaar. Gelukkig gebeurt dat al heel veel en wie eraan bijdraagt voelt zich verrijkt.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

25 REACTIES

 1. De Islam is een politieke religie van terreur,die moet worden bestreden!…Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij.Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”Christenen die zich bezighouden met geweld, overtreden de expliciete leringen en het voorbeeld van Jezus Christus.De meeste mensen die bij de kruistochten betrokken waren, waren geen echte Christenen, ook al beweerden ze van wel. De naam van Christus werd geweld aangedaan, misbruikt en gelasterd door de daden van velen van de kruisvaarders. Ten tweede vonden de kruistochten plaats van circa 1095 tot 1230 na Christus. Er is geen Bijbelse rechtvaardiging voor het bezetten van landen, het vermoorden van burgers en het verwoesten van steden in de naam van Jezus Christus. De geloofsbeweging die Jezus stichtte was een beweging van liefde voor iedereen….Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren ’30 ‘Mein Kampf’ van Hitler gelezen hadden, zo zou het goed zijn als onze politici van nu kennis namen van de jihad, zoals die sinds Mohammed gevoerd wordt.

 2. Zolang de mensen dieren doden voor het eigen genoegen, zolang de mensen alleen maaf meer willen voor het eigen genoegen, zolang de mensen graaiers zijn, voor het eigen genoegen, worden de wereldproblemen nooit opgelost.

 3. In je betoog g kan ik mij goed vinden. Ook het Boeddhisme spreekt van Interbeiing.
  Veel deskundigen geven aan dat al die bombardementen Isis aanhangers ervan overtuigen dat het Westen het op hun eigen grondgebied aanvallen, waardoor steeds meer gematigden de kant van het extremisme kiezen.
  Samson heeft gelijk als hij zegt: simpel bombarderen vernietigt het extreme ISIS niet. Er moet zicht zijn op de een of andere politieke oplossing. Maar het Machodenken van mensen als Hollande en Poetin staat een dialoog in de weg. Ik hoop dat Nederland zich niet laat verleiden tot soortgelijk gedrag maar, zeker als nieuwe voorzitter van de Eu, probeert alles op alles te zetten om een politieke oplossing voor het conflict te realiseren.

 4. WE HEBBEN EEN VLAG NODIG VOOR HET RUIMTESCHIP AARDE

  Mensen willen graag bij een groepje horen. Scharen zich achter een vlag. Voelen zich dan veilig. Zolang mensen dat nodig hebben kunnen we maar beter een wereld-identiteit organiseren.. We hebben een vlag nodig voor het ruimteschip Aarde. En als de vijand aanwijzen ons eigen emotionele gedrag en onze eigen hebzucht.

 5. De hedendaagse tegenstellingen komen m.i. niet voort uit verschil in Godsdienst, uit verschil in huidskleur, of spreektaal, maar uit de tegenstelling ARM en RIJK!
  Eeuwenlang heeft het (blanke/christelijke) Westen zich verrijkt ten koste van arme(niet ontwikkelde) volken, denk maar aan Zuid-Amerika (Zelfs volkeren/stammen, zoals de Azteken, Inca’s, Mayas werden massaal utgeroeid). Kunstschatten, grondstoffen, producten, werden naar Eurpa verscheept.
  Wat te denken van het vroegere Nederlnds-Indie, Engelse en Franse kolonies!
  Het verrijken ging maar door, zonder ook maar een moment te denken aan het delen van die opbrengsten met andere arme landen. Het is nog niet te laat! Misschien kunnen de in het verleden gemaakte fouten wordn goedgemaakt door Europa te laten investeren in de bewuste arme landen van herkomst! Laten we hopen!

 6. Slelamat sore vanuit Bali Pk Paul.

  De wereld is “gila” (gek) zeggen de boeren hier.
  Het is zo simpel op te lossen ibu:” liefde, aandacht en geluk is dat niet wat elk mens wil?”

  Wat dat betreft – denk ik – kunnen wij in uit het Westen nog erg veel leren van “de derde wereld”…..

 7. De moeder van de zonen, de vrouw van Rothschild heeft eens gezegd:”Als mijn zonen geen oorlog zoudennwillen,mdannwaren er geen”.

  Andersom gelezen weet U wat er staat!

  Als de handel stagneert dan moet het weer vloeibaar gemaakt worden. Alle landen zijn bedrijven. Wij, de mens zijn geen mensen maar ‘natuurlijke personen’ om het SYSTEEM te vervolmaken. Te kunnen handhaven.

  Wie of welk land heeft beloofd om de handel ten alle tijden te beschermen?
  Wat is Amerika van Engeland?
  Waarom is de FED gesticht?
  Door wie is de FED gesticht?

  Wie of welke bankier(s) wil ZIJN centrale bank overalmter wereld hebben?

  Wie spreekt er van een “Latijns Koninkrijk van Jeruzalem”?

  Diegene die de handel bepaalt die maakt of er oorlog komt al dan niet.

 8. Geachte Paul,

  Soms lijk je een roepende in de woestijn. Maar je bent wel een van de weinigen die dat zo broodnodige tegengeluid geven, je niet aansluit bij het politiek correcte, weigert toe te geven aan verleidelijk cynisme, maar steeds laat zien dat het ook anders kan, zonder daarbij te schromen om op ieders eigen verantwoordelijkheid te wijzen, niet als leraar of betweter, maar als een van ons, die net als wij bezorgd zijn en niet willen toegeven aan gevoelens van pessimisme.
  Dank Paul, ik lees u graag !

 9. Mooie woorden, Paul. Ik heb al een paar keer met jou hierover gesproken: we moeten een gevoel creëren om hierboven te gaan staan – vanuit een observatie, een uitdaging om te begrijpen wat er gaande is. De wijsheid van/voor die observatie is toepasselijk beschreven in de recente blog zie http://laitman.nl/2015/12/02/hoe-komen-tot-kennis-de-spirituele-werelden/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+laitman_nl+%28Kabbalah+%26+het+Doel+van+het+Leven%29#.Vl6a1795bD8

 10. Uw column bevat veel behartigenswaardige woorden. maar dat er in Afrika of in de Ubuntu-cultuur niet van de wij-zij tegenstelling wordt uitgegaan lijkt mij niet houdbaar. Er is wel degelijk een tegenstelling tussen de regerende elite, die zichzelf schaamteloos verrijkt, en het overgrote deel van de bevolking dat in armoede leeft en waarvoor nog talloze stichtingen in Nederland geld inzamelen.
  Het vluchtelingenvraagstuk is helaas niet alleen met naastenliefde op te lossen. Was het maar waar!

  • Helemaal mee eens, helderheid/realiteitsbesef is wat we in deze tijd nodig hebben. Daarentegen brengt Ego mensen er toe om de gebeurtenissen door een kleurenbril te zien en hun reacties heeft weer een gevolg voor de reacties van andere mensen.

 11. Grappig dit in Amersfoort gepresenteerde toepassende gedichtje:

  Mens, wat is de mens slecht
  die gelooft dat ‘ie echt
  iets bereikt met gevecht
  voor een zogenaamd recht.

  Mens, wat is de mens dom
  die gelooft dat ‘ie daarom
  iets bereikt met een bom
  en verderf zaait alom.

  Mens, wat is de mens ontspoord
  die gelooft dat gemoord
  iets bereikt voor de soort
  waartoe hij -of zij- behoort.

  Mens, waar is de méns gebleven
  die vreedzaam kan streven,
  een hand reikt om te geven,
  die leeft én laat leven?

  Mens, je weet toch, diep van binnen:
  vrede moet bij jóu beginnen!
  Wees niet bang, kom tot bezinnen
  en laat de liefde overwinnen.

  Nynke Geertsma, Amersfoort
  16-11-2015

 12. Beste Paul, hartelijk dank voor jouw reflectie op de oorlogs-situatie. Als godsdienstwetenschapper geef ik vaker lezingen m.b.t. de achtergronden van de situatie in het Nabije Oosten en van het fundamentalisme / terrorisme. Achtergronden die iets met de uitbuiting van deze landen door het Westen te maken hebben (kolonialisme, kapitalisme), met de vervreemding van hun eigen cultuur (secularisme) en vooral met de “greep naar de olie” … De reacties op deze lezingen zijn enorm verschillend: Veel mensen zeggen dat het hoog nodig is om de situatie vanuit een andere invalshoek te benaderen, maar te meeste mensen willen er gewoon niets van horen. Zij koesteren liever hun oude vooroordelen m.b.t. de Islam. Wie heeft hiervan profijt? Hun ego … en de wapen-industrie. Het zal wel zo moeten gebeuren. Blijkbaar hebben mensen dit nodig: Ellende en oorlog, dood en teloorgang. En een nieuw begin … tot de volgende keer. Wij hebben niets geleerd. Dit maakt mij diep treurig! Helene

 13. We zitten in een vicieuze cirkel van geweld. Een cirkel die we maar niet kunnen doorbreken.Na de aanslag in Parijs is de roep om meer bombardementen toegenomen. Is dat de juiste reactie op het grote probleem van terrorisme dat zijn weerga niet kent? Volgens Beatrice de Graaf hoogleraar terrorismebestrijding is er een andere aanpak nodig

  De cirkel van geweld is sinds 9/11 alleen maar erger en gruwelijker geworden. 9/11 was een beslissend moment in de menselijke geschiedenis. Het terroristisch geweld was een gruweldaad van buitengewone proporties. Het was een misdaad tegen Amerika en tegen de menselijkheid. Een massale schending van veel van de belangrijkste codes van het internationale recht; en een aanval op de fundamentele beginselen van vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en de mensheid zelf. De principes van de heiligheid van het leven, van zelfbeschikking en van gelijke rechten en vrijheid voor iedereen.

  Na 9/11 was er het geloof dat despoten konden worden omvergeworpen en vervangen door democratische regimes. Dat was een rechtvaardiging voor het ingrijpen van de ontzagwekkende Amerikaanse militaire macht met de vele bondgenoten. De oorlogen werden geleid door mensen die geen begrip hebben van de landen waar ze vochten, geen begrip van de cultuur of taal, geen gevoel van de politiek en de volkeren. Er is geen rekening gehouden met lokale belangen en geen plan voor een tijd na de inmenging.

  Deze oorlogen werden geleid door leiders die handelden vanuit de overtuiging de mogelijkheid om andere landen te hervormen naar hun eigen beeld. Dit kan worden opgevat als een goedaardige inzet. Die van een interventie in het belang van de onderdrukte volkeren. Maar is het bovenal niet uitgevochten voor bronnen (olie), eigen belangen en macht?.

  Met de terroristische aanslag in Parijs vrijdag de 13e november worden we heel nabij geconfronteerd met de gevolgen van het mislukte beleid. IS heeft bereikt waar het op uit is. Het gaat de terroristen niet alleen om het aantal slachtoffers van aanslagen maar ze zijn voornamelijk uit op het zaaien van angst. Op ontwrichting van de westerse wereld.

  Hollande heeft gisteren mooi gesproken bij de herdenking van de slachtoffers. Hij heeft op een mooie wijze de slachtoffers herdacht. Ondanks het verdriet heeft hij hoop uitgesproken en heeft gevoelens van broederschap aangewakkerd. Maar de reactie van Hollande om wraak te nemen via bombardementen en de ‘war on terror’ opnieuw uit te roepen lost het probleem niet op maar verergert het eerder.

  Het is een herhaling van wat Bush en de bondgenoten deden na 9/11. In plaats van geleerd te hebben van de fouten is er een uitbreiding van het mislukte beleid na 9/11 gaande. De gevolgen zijn niet te voorspellen maar het belooft niet veel goeds.

  De oproep om meer te bombarderen en meer wapens in te zetten, speelt IS in de kaart daarmee doen we precies wat IS steeds zegt: wij worden aangevallen door een front van westerse en oosterse kruisvaarders. Dat verhaal heeft voor hen een enorme legitimerende functie om nieuwe aanslagen te plegen en om nieuwe jongens te rekruteren.

  Beatrice de Graaf hoogleraar terrorisme bestrijding schrijft in Trouw 25 11 j.l. ‘De acties van Hollande kunnen invloed hebben op de stemming onder de bevolking, de stemming in de banlieus, op de manier waarop de IS propaganda werkt, óók op jongeren in Nederland. Dat moet je als terrorismebestrijders monitoren omdat het de ideologische munitie voor de volgende golf van rekrutering kan zijn’. Zoals die kinderen van 6,7 jaar in de banlieus van 20 jaar geleden die de tijdbommen van de toekomst werden genoemd.

  Hebben de wereldleiders dan niets geleerd over de gevolgen van de mislukte oorlogen na 9/11 en al de militaire interventies door de opkomst van de zelfverklaarde Islamitische Staat? De oorlogen en interventies door het Westen heeft van af het begin een rampzalig geopolitiek drama gecreëerd. Er is een enorm machtsvacuüm ontstaan.

  Postkoloniale regimes werden omvergeworpen zonder een levensvatbare strategie voor wat daarna komt. In plaats van de democratie is er een vacuüm waarin sektarische en tribale identiteit kon bloeien. In dit vacuüm stapten gewapende groepen die hebben geprobeerd de macht te krijgen.

  Het gevolg is het ontstaan van ISIS in heel Noord-Syrië, grote delen van Irak, delen van Libië en andere landen met gewapende groepen en cellen in Europa. De barbaarse wreedheid van IS kent geen religieuze rechtvaardiging maar is een verwerping van de universele waarden die wij hoog achten. De aanslag in Parijs, De onthoofding van 21 koptische christenen in Libië en 45 mensen verbrand in Irak en zo veel meer gruwelijkheden vanuit een gefrustreerde ideologie.

  Een ideologie die helaas jongeren overal ter wereld schijnbaar aanspreekt. Mensenlevens tellen niet enkel de eigen ideologische grondslag. Er zijn bij al de strijdende partijen wapens in overvloed. Het resultaat is een rampzalige orgie van geweld de afgelopen jaren: een zoektocht naar territorium, middelen en macht.Het gevolg is een vluchtelingenstroom die zijn weerga niet kent en het Westen voor een onmogelijke opgave stelt.

  Kortom: een andere politiek is nodig. Een politiek van mededogen, compassie en moreel leiderschap. Niet één van oog om oog tand om tand of kwaad met kwaad vergelden. Maar hebben we daar de juiste leiders voor? Laten we lessen leren uit het verleden en op een juiste wijze gezamenlijk werken aan een andere benadering.

  De elf lessen van Beatrice de Graaf hoogleraar terrorismebestrijding zijn wijs en doordacht (Trouw 25/11/2015). Een weg van lange adem maar een wijze om verdere escalatie te voorkomen en wellicht komen we daarmee uit de vicieuze cirkel van geweld.

 14. Wij, zij of ik?

  Bang voor de leugen, bang voor de waarheid?
  Bang voor de waarheid van de leugen?

  Oorlog is niets anders dan een gewelddadige apotheose
  van collectief gesteunde leugens.
  Leugens die gaan voor het eigen gelijk,
  als het enige ware en goede.

  Een staat van vrede heeft weet van de leugen.
  Die staat van vrede is in geen staat te vinden.
  Zo’n staat is als een krijgsman
  die strijdt voor zijn bestaan.

  Alleen een hart kan in die staat van vrede zijn;
  een liefhebbend hart voor het enige eeuwig ware
  waar geen kunst of kunde weg mee weet.

  Wij maken deel uit van een staat,
  een staat die voorschrijft en dicteert;
  een staat die stelt wat goed en waar is.

  Zo hebben wij dat met elkaar besloten,
  medeplichtig aan wat onwaar waar is.
  We gaan nu schieten, er vielen schoten.

  Het enige wat waar is, dat is dat ‘wij’ dat doen.
  ’Wij’ blijven geloven dat dat goed en recht is.
  Alleen een ‘ik’ kan daar verandering in brengen.

 15. Toevallig kom ik regelmatig in Zuid Afrika, het Zuid Afrika van Mandela inderdaad. Maar de werkelijkheid daar is toch echt anders dan in uw blog wordt geschetst. De ANC voert nu een soort omgekeerde apartheid in Zuid Afrika. Blanken kunnen nog heel moeilijk aan een baan komen. Zwarten hebben altijd voorrang, en in het opleidingsproces worden de examenregels systematisch overtreden, waardoor volledig incompetente Zwarte Zuid Afrikanen de baantjes krijgen, omdat ze een diploma hebben, maar kwa kennisniveau volledig incompetent zijn. Dit verlaagt enorm de levensstandaard en brengt gevaarlijke situaties teweeg.
  Laatst kreeg ik een foto opgestuurd van het congres van de ANC. Allemaal slapende zwarten, die waren komen aanrijden in grote mercedessen, massaraties, feraries en dat soort luxe. En de zwarte bevolking in de townships leven nog steeds in armoede en zeer primitieve omstandigheden. Ubuntu betekent mededogen en samen leven. Dat zie ik niet gebeuren in Zuid Afrika.

  • Zuid Afrika: Eerst woonden er Bushmen in Zuid Afrika. Vanuit het noorden werden zij teruggedrongen door verschillende Bantoe stammen uit centraal Afrika en vanuit het zuiden door Afrikaners (Nederlanders) De Afrikaners kregen uiteindelijk de macht, daarna werden zij weer verslagen door de Engelsen. Na de onafhankelijkheid grepen de Afrikaners weer de macht. Tijdens het apartheidsregime kwamen de Bantoes in opstand om later de macht te grijpen. Die hebben zij op dit moment nog steeds. In al deze periodes speelden de andere bevolkingsgroepen een ondergeschikte rol. De dominante cultuur overheerst altijd.

   In West Europa leefden Kelten, later kwamen vanuit het Oosten verschillende volkeren opzetten, De Friezen grepen in het grootste deel van wat nu Nederland is de macht, later werden zij verdrongen door Nederduitse (Saksische) stammen waaruit later de Nederlanders voortkwamen. De Romeinen hadden het zuidelijk deel in handen, later ook de Spanjaarden en de Fransen. In de 60-er jaren nam de immigratie vanuit Noord Afrika het Anatolisch schiereiland toe, op dit moment spelen deze bevolkingsgroepen nog een ondergeschikte rol. De verwachting is dat zij de afstammelingen van de Nederduitse stammen binnen 50 jaar zullen verdringen en de macht zullen overnemen. In al deze periodes spelen de andere bevolkingsgroepen een ondergeschikte rol. De dominante cultuur overheerst.

   Wie de macht heeft deelt de lakens uit! Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 40 = 42