Ridderbenoeming

Speech van Dr. Mik, Burgemeester van Breukelen op de verjaardag (dies natalis) van Nyenrode Business Universiteit bij de benoeming van Paul de Blot tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Datum: 20 November 2009

Naam: Prof.dr. Paul de Chauvigny de Blot
Geboren: 15-05-1924 te Koetowinangoen, Java, Indonesië
Functie: Hoogleraar Business Spiritualiteit aan Universiteit Nijenrode, parttime ziekenhuis pastor, studentenpastor, allochtonenpastor
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

~

‘Wij zijn er om mensen persoonlijk te begeleiden en niet om een goed betaalde baan in de top van de katholieke kerk te ambiëren. Wij moeten gratis doorgeven wat wijzelf gratis hebben ontvangen’.

Dit had een citaat van u kunnen zijn, meneer de Blot, maar het is van Ignatius van Loyola, stichter van de Orde der Jezuiëten. Ignatius is voor u altijd een lichtend voorbeeld en een grote bron van inspiratie geweest. En u, op uw beurt, bent een grote bron van inspiratie voor de mensen om u heen. Uw missie is de wereld menselijker en bewuster te maken en daar heeft u zich uw leven lang met grote gedrevenheid voor ingespannen.

U bent in vele opzichten een bijzonder mens. Uit een verblijf van 5 jaar in een concentratiekamp in het toenmalig Nederlands-Indië, zou menigeen als een gebroken en verbitterd mens komen. U echter heeft er ontdekt wat de echt belangrijke dingen in het leven zijn, zoals vriendschap, broederschap en loyaliteit. Als reactie op uw ervaringen in krijgsgevangenschap bent u toegetreden tot de Orde der Jezuïeten, om uw medemens te kunnen dienen en bijstaan. En dat is dan ook wat u de afgelopen 60 jaar heeft gedaan. Naast uw werk in het onderwijs, bent u zeer actief geweest als pastor, in Indonesië en later in Nederland. Uw werkweek bestaat momenteel uit 7 werkdagen heb ik mij laten vertellen. Van maandag tot en met vrijdag wijdt u zich aan uw hoogleraarschap, in het weekend aan diverse pastoraten. U begeleidt zieken en stervenden in het Ziekenhuis Amstelland, u ontfermt zich over Indonesische studenten in Nederland en Duitsland en ondersteunt per e-mail studenten over de hele wereld. En u bent daarnaast ook nog actief bij het Allochtonenpastoraat in Amsterdam Zuidoost. Ten slotte vindt u ook nog tijd om jaarlijks gemiddeld twee boeken uit te brengen, de eindredactie te voeren over het door u in 2008 opgerichte magazine Nyenrode Business Spiritualiteit en last but not least het onderhouden van uw eigen website. Dit alles doet u met de hoogst mogelijke inzet zonder een vergoeding voor u zelf te vragen anders dan voor onkosten. Wij moeten gratis doorgeven wat wijzelf gratis hebben ontvangen.

Terwijl anderen met pensioen zouden gaan, bent u begonnen aan een nieuwe academische carrière. Niet ter meerdere glorie van u zelf maar omdat u een unieke kans zag, puttend uit uw vele studies en uw levenservaring om een link te leggen tussen moderne bedrijfskunde en spiritualiteit. Ook hier komt uw inspiratiebron Ignatius van Loyola weer om de hoek kijken. Niet alleen vanwege zijn spirituele kracht, maar ook vanwege zijn grote organisatorische deskundigheid. De oprichter van de Orde der Jezuïeten was een crisismanager avant la lettre, nietwaar?

U promoveerde op bijna 80-jarige leeftijd op uw proefschrift ‘Vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens’. Hierin maakt u een unieke vergelijkende casestudie tussen de bedrijfsvoering van de Jezuïetenorde in de 16e eeuw en het hedendaags management. Naar aanleiding van deze dissertatie werd u benoemd tot hoogleraar Business Spiritualiteit op de universiteit waarvan wij vandaag de Dies Natalis vieren. Ik hoef in dit gezelschap niet te benadrukken hoe uniek deze speciaal voor u gecreëerde leerstoel is in de wereld. Dat weet u allen beter dan ik. Wel wil ik benadrukken dat deze nieuwe studierichting niet alleen academische waarde heeft maar vooral ook maatschappelijke waarde. De maatschappelijke problemen op milieu, economisch en cultureel gebied zijn in alle sectoren inclusief het bedrijfsleven doorgedrongen. Er is sprake van crisis en chaos. En dus is er een dringende vraag naar oplossingen die verder gaan dan de herverdeling van materiële middelen. Er is behoefte aan zingeving. De mens moet weer centraal komen te staan. De link die u heeft gelegd tussen business en spiritualiteit biedt een kader hoe op geïnspireerde menselijke wijze vernieuwing in organisaties kan worden doorgevoerd. Onafhankelijk van cultuur of geloof want u bent niet in het minst dogmatisch.

Meneer De Blot, ik denk dat ik namens velen hier in de zaal maar ook daarbuiten spreek als ik zeg dat u een man met een buitengewoon indrukwekkende staat van dienst bent. Ik ben niet alleen onder de indruk van de bezieling waarmee u zich uw leven lang ten dienste van uw medemens heeft gesteld; maar vooral ook van uw tomeloze energie en nooit aflatende positieve levensinstelling.

Ik heb een kijkje op uw website genomen en gelezen hoe enthousiast u discussies voert op uw Blog, met jong en oud, over maatschappelijke problemen en spirituele zaken. Uit de toon van uw gesprekspartners blijkt hoezeer zij u bewonderen en hoezeer u hen inspireert. Maar wat er ook uit spreekt, is uw eenvoud en bescheidenheid. U voelt zich boven niemand verheven en een belerende toon is u te enen male vreemd. Ik citeer:

Beste Paul,

Sinds kort weet ik van je simpele maar werkelijk geniale combinatie van zakendoen en gevoel. Het is eigenlijk hartstikke logisch, maar jij bent de enige geweest die hier op kwam. .

Simon (17 jaar)

Een 17-jarige scholier die zich zo vertrouwd met u voelt dat hij u bij de voornaam noemt en u tutoyeert. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt overigens dat ik u vandaag iets formeler heb bejegend; het is tenslotte vandaag een officiële aangelegenheid.

Ik eindig met waar ik mee begon. Ignatius van Loyola, de rode draad door uw leven. Hij begon zijn leven als ridder en eindigde als jezuïeten priester. U, meneer de Blot, legt de tegenovergestelde weg af. U begon als jezuïeten priester, en na ruim 60 jaar bevlogen en toegewijd pastorschap, mag u zich op uw beurt ridder noemen.

~

Het heeft Hare Majesteit de Koningin namelijk behaagd u te benoemen tot:
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

~